c5

 

ก้าวไกล เปิดตัว วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ลงสู้ศึกเลือกตนั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ภายใต้สโลแกน “พร้อมชน เพื่อคนกรุงเทพฯ” พิธา เปรียบปักเสาหลักพรรคลงกลางกรุงเทพฯ